JAVNI NATJEČAJ - Pučko otvoreno učilište »Đuro Arnold«, Ivanec

NN 8/2017 (27.1.2017.), JAVNI NATJEČAJ - Pučko otvoreno učilište »Đuro Arnold«, Ivanec

Urbroj: 5-1/17 od 24. I. 2017.(373)

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 35/08 i 47/99) i članka 34. Statuta Pučkoga otvorenog učilišta »Đuro Arnold»«, a prema odluci Upravnog vijeća Pučkoga otvorenog učilišta »Đuro Arnold« raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pučkoga otvorenog učilišta »Đuro Arnold«.

Za ravnatelja/icu Učilišta može biti imenovana osoba koja ima:

– visoku ili višu stručnu spremu pedagoške, ekonomske, politološke ili pravne struke

– pet godina radnog iskustva na poslovima vezanim uz temeljne djelatnosti Učilišta

– organizacijske sposobnosti potrebne za uspješno upravljanje Učilištem.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti (izvornik ili ovjeren preslik):

– dokaz o postignutoj stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili preslik radne knjižice)

– životopis

– domovnicu

– uvjerenje o nekažnjavanju i potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 3 mjeseca).

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošnje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s prilozima dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: Pučko otvoreno učilište »Đuro Arnold«, Vladimira Nazora 1, 42240 Ivanec, Upravno vijeće, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Pučko otvoreno učilište
»Đuro Arnold«, Ivanec